Oświadczenie sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego

W dniu 20 grudnia 2023 r. miało odbyć się Zgromadzenie Sędziów Izby Karnej SN. Zostało ono jednak odroczone przez nowego Prezesa Izby Karnej. W związku z powyższym sędziowie biorący udział w tym Zgromadzeniu oświadczają:

  1. Wzywamy do niezwłocznego powstrzymania się od udziału w rozpoznawaniu spraw przez osoby powołane na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, mając na względzie uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. oraz grożące konsekwencje finansowe wadliwych orzeczeń wydawanych z udziałem tych osób, w postaci odszkodowań i zadośćuczynień nakładanych przez sądy i trybunały międzynarodowe;
  2. Wzywamy do niezwłocznego zawieszenia działalności dwóch utworzonych przy Sądzie Najwyższym sądów specjalnych, to jest Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej i przekazanie spraw znajdujących się w tych izbach, do rozpoznania Sądowi Najwyższemu;
  3. Stwierdzamy, że chybione oceny i opinie zawarte w oświadczeniu I Prezesa SN, dr hab. Małgorzaty Manowskiej, z dnia 17 grudnia 2023 r. o projektowanych zmianach Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, nie były konsultowane i akceptowane przez sędziów Sądu Najwyższego.

Warszawa 20 grudnia 2023 r.

[-] podpisy


Oryginalny dokument:

Oświadczenie sędziów Izby Karnej SN z 20.12.2023

Oświadczenie sędziów Izby Karnej SN z 20.12.2023

Tytuł i zajawka: redakcja

Posted by redakcja