Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić entuzjastów praw człowieka tak pośród ludzi nauki, podmiotów aktywnie partycypujących w procesach stanowienia i stosowania prawa, jak również doktorantów i studentów na

Konferencję Naukową

„70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ”

organizowaną wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została objęta honorowym patronem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie (Aula Duża). Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej.

Organizowane Wydarzenie poświęcone zostało problematyce miejsca i roli Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ w kontekście ewolucji praw człowieka. Obrady będą skoncentrowane wokół szeregu obszarów badawczych obejmujących inter alia:

 • próbę ustalenia, czy Deklaracja stanowi sui generis źródło prawa
 • zidentyfikowanie roli Deklaracji w mechanizmie ochrony partykularnych praw jednostek na drodze sądowej i administracyjnej
 • ocenę wpływu Deklaracji na wykładnię i ideologię stosowania prawa zarówno krajowego jak i ponadnarodowego

Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany poglądów przedstawicieli nauki, jak również praktyków, z uwagi na relewantność Deklaracji w świetle progresywnie rozwijających się lokalnych i regionalnych systemów praw człowieka.

Żywimy nadzieję, że wskazane przez Prelegentów przykłady spraw, w których Deklaracja służy za – choćby subsydiarną – dyrektywę wykładni prawa stanowić będą impuls dla większej dbałości o przeszło półwieczną spuściznę fundamentalnego w dziedzinie praw człowieka dokumentu istotnego nie tylko ze względów politycznych i aksjologicznych, lecz będącego w pełni użytecznym, także w XXI wieku, instrumentem współkształtującym praktykę stosowania prawa.

PROGRAM KONFERENCJI

09:45 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji

10:45 – 11:55 Panel I. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jako źródło prawa

 1. Dr hab. Brygida Kuźniak, UJ – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa międzynarodowego
 2. Prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, UJ, PAN – Deklaracja jako akt prawny w obszarze prawa krajowego
 3. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG – Problem uniwersalizmu Deklaracji

11:55 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:45
Panel II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w systemie ochrony praw człowieka

 1. Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Poznańskie Centrum Praw Człowieka – Znaczenie Deklaracji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka
 2. Dr Adam Bodnar, RPO – Znaczenie Deklaracji w krajowym systemie ochrony praw człowieka
 3. Dr Dorota Pudzianowska, UW, HFPC – Prawo do obywatelstwa w perspektywie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 70 lat później
 4. Dr Katarzyna Przybysławska, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – Prawo do poszukiwania azylu z art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dobie kryzysu uchodźczego

13:45 – 14:45
Przerwa obiadowa

14:45 – 15:55
Panel III. Znaczenie Deklaracji dla wykładni i stosowania prawa

 1. Dr Hanna Machińska, Biuro RPO – Wpływ Deklaracji na Europejską Konwencję Praw Człowieka, jej wykładnię i stosowanie
 2. Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, UJ – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy administracyjne
 3. Prof. dr hab. Piotr Kardas, UJ, NRA – Wpływ Deklaracji na wykładnię i stosowanie prawa przez sądy karne

15:55 – 16:15 Zakończenie

Posted by Marcin Krzemiński