Stanowisko

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie właściwego rozumienia zasady nadrzędności Konstytucji w perspektywie współpracy Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi

 

Jako naukowcy zajmujący się prawem konstytucyjnym wielokrotnie wyrażaliśmy troskę o stan ładu prawnego w naszym kraju.

Z niepokojem obserwujemy przewrotne interpretacje zasady nadrzędności Konstytucji, które miałyby uzasadniać naruszanie podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa uznanych przez cywilizowane narody.

Zarząd PTPK,  podobnie jak i inne szanowane gremia prawnicze,  wielokrotnie zwracał uwagę na naruszenia Konstytucji, jakie mają miejsce w ostatnim czasie. Zastrzeżenia te potwierdziły przede wszystkim orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wyrok z 7 maja 2021 r. w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce nr 4907/18 i wyrok z 22 lipca 2021 r. w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce  nr 43447/19)  oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 15 lipca 2021 r. sprawa C-791/19).

Szacunek wobec prawa jest podstawową zasadą ładu prawnego  w demokratycznym państwie prawa. Oznacza uszanowanie zarówno nadrzędności Konstytucji, jak i podjętych zobowiązań międzynarodowych.

Wzywamy wszystkie organy państwa do niezwłocznej realizacji norm konstytucyjnych, zobowiązań międzynarodowych, a w szczególności wykonania wskazanych wyżej  wyroków.

Służyć to będzie zapewnieniu wolności i praw człowieka  oraz pozostaniu Rzeczypospolitej w gronie państw demokratycznych.

 

Posted by Marcin Krzemiński