Na 16 marca 2017 r. zaplanowano w Trybunale Konstytucyjnym rozpoznanie w pełnym składzie wniosku o zbadanie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (sygn. akt Kp 1/17). Na etapie prac legislacyjnych, projekt ustawy opiniował Michał Warciński, obecnie sędzia TK. Wydaje się, że powinien wyłączyć się ze składu orzekającego.
Kwestia ta jest o tyle istotna, że sprawa została zainicjowana wnioskiem Prezydenta w trybie tzw. kontroli prewencyjnej (przed podpisaniem ustawy) i dlatego musi być rozpoznawana w pełnym składzie TK, czyli przez co najmniej 11 sędziów. Przy wyłączonej już trójce sędziów (S. Rymar, P. Tuleja, M. Zubik) i przymusowo urlopowanym Wiceprezesie S. Biernacie, wyłączenie sędziego M. Warcińskiego (które, zgodne z niżej cytowanymi przepisami powinno nastąpić), uniemożliwi Trybunałowi orzekanie.

Do tej pory oczywistym było, że ta sama osoba nie może najpierw uczestniczyć w procedurze opiniowania projektu ustawy w parlamencie, a następnie w procedurze orzekania w kwestii konstytucyjności tej ustawy w TK. Jak będzie tym razem?

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r.o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym:
Art. 39 ust. 1 pkt 4: Sędzia Trybunału jest wyłączony z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli […] był […] doradcą uczestnika postępowania.
Art. 39 ust. 2 pkt 1: Sędzia Trybunału podlega [..] wyłączeniu z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli uczestniczył w wydaniu aktu normatywnego, orzeczenia, decyzji administracyjnej lub innego rozstrzygnięcia […] i może wywołać to wątpliwości co do jego bezstronności.
Art. 41 ust. 1 i 3: Wyłączenie sędziego Trybunału z udziału w rozpoznawaniu sprawy następuje z urzędu, na żądanie tego sędziego albo na uzasadniony wniosek uczestnika postępowania. […] O wyłączeniu sędziego Trybunału z przyczyn, o których mowa w art. 39 ust. 2, rozstrzyga Trybunał w drodze postanowienia.

Posted by redakcja