Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

podjęta w dniu 28 maja 2018 r.

W związku z informacjami dotyczącymi bezprawnych działań o charakterze represyjnym, jakim został poddany w Zakładzie Karnym w Rzeszowie były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof Sobierajski, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrażają wobec tych praktyk stanowczy sprzeciw.

Dotychczas sędziowie nie udzielali wypowiedzi i nie zajmowali stanowiska w związku z prowadzonym postępowaniem karnym,  w którym zarzucono dokonanie wyłudzeń w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie na szkodę budżetu Państwa, przyjmując, że do wyjaśnienia stawianych zarzutów właściwe są powołane do tego organy władzy państwowej, a weryfikacja zasadności stawianych zarzutów może nastąpić wyłącznie w drodze postępowania przed niezależnym i niezawisłym sądem. Uznaliśmy za stosowne powstrzymanie się od komentowania sprawy pomimo tego, że dokonane zatrzymania i aresztowania pracowników Sądu oraz postawienie zarzutów byłemu Prezesowi Sądu były wykorzystywane przez polityków, w tym przede wszystkim Ministra Sprawiedliwości, do bezpodstawnego dezawuowania sędziów i władzy sądowniczej. Temu służyły m.in. wypowiedzi Prokuratora Krajowego oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o prowadzeniu czynności wobec „kilkudziesięciu sędziów”, mające uzasadniać nieprawdziwą tezę, że postępowanie karne nie dotyczy pionu administracyjnego, podległego organizacyjnie Ministrowi Sprawiedliwości, lecz sędziów.

Podkreślenia wymaga, że stosowanie wobec jakiejkolwiek osoby pozbawionej wolności szczególnych obostrzeń, które nie znajdują uzasadnienia w jej sytuacji faktycznej i procesowej należy uznać za poniżające i nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Wątpliwości co do zasadności podjętych działań wynikają po pierwsze z faktu, iż miały miejsce tylko w jednej z jednostek penitencjarnych, w których przebywał były Prezes tut. Sądu, miały miejsce w czasie rozpoczynającego się procesu sądowego, a po trzecie nie przystają do jego faktycznego statusu wynikającego z wieku, dotychczasowego trybu życia, stanu zdrowia, oraz rodzaju postawionych zarzutów.

Uniemożliwienie Panu Sędziemu przebrania się i ogolenia przed rozprawą odbieramy jako możliwość próby wykreowania negatywnego wizerunku jego osoby, a przez to także całego Wymiaru Sprawiedliwości, a w tym kontekście traktujemy te działania jako po prostu nieprzyzwoite.

Opisane działania podjęte wobec Pana sędziego Krzysztofa Sobierajskiego odbieramy jako celowe, zmierzające do upokorzenia Pana sędziego, jak też ukierunkowane na zdeprecjonowanie, zastraszenie i podporządkowanie środowiska sędziowskiego władzy wykonawczej. Wpisują się one także w kampanię medialną prowadzoną przeciwko sędziom i władzy sądowniczej, czego dowodem były próby wykorzystania tzw. „afery w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie” dla uzasadnienia niekonstytucyjnych zmian ustrojowych podporządkowujących sądy władzy wykonawczej.


Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

podjęta w dniu 28 maja 2018 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie przekazują wyrazy wsparcia dla sędziów Sądów Rejonowych i sędziów Sądu Okręgowego okręgu krakowskiego, sprzeciwiających się działaniom sprawującej funkcje Prezesa Sądu Okręgowego Pani Dagmary Pawełczyk–Woickiej.

Podzielamy pogląd, że dokonane przez Panią Prezes zmiany kadrowe na stanowiskach przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych oraz ich zastępców były merytorycznie nieuzasadnione, a podyktowane względami ambicjonalnymi.

Zauważamy, że podjęte w tym zakresie decyzje dezorganizują pracę sądów i stwarzają ryzyko dla prawidłowego ich funkcjonowania. Wynika to z odwoływania osób funkcyjnych bez wskazania ich następców, jak też wskazywania jako następców osób, które dotychczasowym sposobem pracy nie wykazały, by posiadały wystarczające kompetencje i autorytet dla sprawowania funkcji kierowniczych.

Zdecydowany sprzeciw budzą próby wywierania na sędziów nacisku poprzez grożenie im postępowaniami dyscyplinarnymi, dla wymuszenia rezygnacji ze sprawowanej funkcji bądź zmuszenia do obejmowania oznaczonych stanowisk. Jako pozbawione podstaw i nie licujące z powagą sprawowanej funkcji należy ocenić opisywane działania, polegające na kierowaniu do sędziów żądań publicznych przeprosin Pani Prezes.

Niezrozumiałe i bezprawne są działania Pani Prezes związane z obstrukcją funkcjonowania kolegialnych organów Sądu – Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Krakowskiego oraz Kolegium Sądu Okręgowego.

Jako zagrażające wartościom konstytucyjnym należy uznać wprowadzone przez Panią Prezes ograniczenia dostępu mediów do budynku sądu i zakazy dotyczące utrwalania obrazu „stref budynku, w których znajdują się pomieszczenia kadry zarządzającej sądów, tj. gabinety i sekretariaty Prezesa, Wiceprezesów, Dyrektora”, oraz dotyczące zgody Prezesa Sądu Okręgowego na udzielenie na terenie sądu wywiadu, czy wypowiedzi przez sędziego.

Te oraz inne działania Pani Prezes podają w wątpliwość jej kompetencje dla sprawowania zajmowanej przez nią funkcji.

Zauważamy wysoki stopień zaangażowania Pani Dagmary Pawełczyk – Woickiej w działania, które wielokrotnie ocenialiśmy jako naruszające wartości składające się na etos zawodu sędziego. Wskazane wyżej decyzje Pani Prezes w sposób jednoznaczny wpisują się w proces ograniczania niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Niezależnie od tego, decyzje Pani Prezes wykazują nieumiejętność podjęcia przez nią współpracy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów i dobra wymiaru sprawiedliwości.


Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

podjęta w dniu 28 maja 2018 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie po raz kolejny wyrażają dezaprobatę dla działalności wykonujących zawód sędziego osób, które są członkami Krajowej Rady Sądownictwa w niekonstytucyjnym składzie.

Podtrzymujemy wskazywane wcześniej zastrzeżenia co do konstytucyjności ukształtowania nowej KRS. W związku z tym i wobec wyboru nowych sędziów do Rady przez polityków, nie uważamy nowowybranych członków – w tym pochodzących z okręgu krakowskiego: Panią Dagmarę Pawełczyk – Woicką i Pana Pawła Styrnę – za przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Przebieg posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie, które odbyło się w dniu 11 maja 2018 r., jednoznacznie potwierdza obawy co do wykonywania przez Radę jej konstytucyjnych obowiązków. Zasadnicze wątpliwości budzi to, czy aktualnie KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Przebieg obrad i treść wypowiedzi członków KRS rodzi obawy, że zasadniczym celem jej działań będzie represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, które stoją na straży wartości konstytucyjnych.

W trakcie posiedzenia KRS z dnia 11 maja 2018 r. zapowiedziano wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec konkretnych sędziów za ich publiczne wypowiedzi w obronie wartości konstytucyjnych, czym mają się zająć powołane w ramach KRS Komisja Etyki i Komisja Dyscyplinarna. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrażają jednoznaczne wsparcie dla wymienionych w tym kontekście sędziów Waldemara Żurka i Igora Tuleyi.

Wyrażamy przekonanie o braku jakichkolwiek podstaw do formułowania zarzutów niewłaściwego zachowania w stosunku do Pana sędziego Waldemara Żurka. Publiczna działalność Pana sędziego wynikała z wykonywania przez niego ustawowych obowiązków związanych z członkostwem w Krajowej Radzie Sądownictwa i pełnienia funkcji rzecznika KRS.

Wypowiedzi Pana sędziego z lipca 2017 r. poddane były już ocenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Apelacji Krakowskiej i w szczegółowo umotywowanym stanowisku z dnia 31 sierpnia 2017 r. Rzecznik nie dopatrzył się w postawie Pana sędziego Żurka jakichkolwiek uchybień wynikających z formy i treści jego publicznych wystąpień. Podkreślenia wymaga, że ocena ta nie została zakwestionowana przez uprawnione do tego podmioty.

Zapowiadane próby „wyczyszczenia sądów” przy wykorzystaniu postępowania dyscyplinarnego odbieramy jako próby zastraszenia sędziów, ingerowanie w wolność wypowiedzi oraz przejaw zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Oświadczamy, że w sytuacji postawienia zarzutów dyscyplinarnych Panu sędziemu Waldemarowi Żurkowi z uwagi na jego dotychczasową działalność publiczną, zarzuty takie należy postawić nam wszystkim. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie oświadczają, że podzielają w pełni treści wynikające z publicznych wystąpień Pana sędziego Żurka. Pan sędzia wypowiadał się w naszym imieniu, będąc naszym przedstawicielem, formułując treści zgodne z naszym przekonaniem.


Uchwała nr 4

Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

podjęta w dniu 28 maja 2018 r.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie do opublikowania uchwał podjętych na Zebraniu Sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 28 maja 2018 r. na stronie internetowej Sądu oraz do przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści w/w uchwał.

Posted by redakcja