W pisemnym stanowisku z dnia 11 grudnia 2017 r. siedmioro sędziów TK (Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik), odniosło się do treści „Informacji …”, wskazując, że:

  • wbrew treści tego dokumentu, wybór 3 sędziów przez Sejm VIII kadencji został dokonany na zajęte już miejsca urzędowe,
  • w 2016 r. doszło do drastycznego naruszenia normy wyrażonej w art. 190 ust. 1 Konstytucji poprzez odmowę publikacji trzech wyroków TK,
  • przedstawienie Prezydentowi RP kandydatów na Prezesa RP w dniu 20 grudnia 2016 r. nastąpiło z na podstawie nieobowiązujących przepisów i brak było wymaganej przez ustawę uchwały Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK w tej kwestii.

W oświadczeniu sędziowie TK zwracają uwagę, że „Informacja ..” została przegłosowana głosami 8 sędziów, z których tylko dwoje pełniło w 2016 r. obowiązki orzecznicze. Wskazują również, że przez niemal rok TK nie wydał rozstrzygnięcia w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącej powołania trzech sędziów, co stanowi istotne zagrożenie dla niezależności i integralności TK.

Skan oświadczenia w formacie PDF

Posted by redakcja