W dniach 9-10 maja 2019 r. w Krakowie odbędzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „RODO – od analizy modelu do stosowania prawa”. Konferencja jest organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UJ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych.Celem Konferencji jest refleksja nad teoretycznymi, a w szczególności praktycznymi aspektami stosowania RODO. Temat spotkania jest niezwykle aktualny, bowiem problemy związane ze stosowaniem tego aktu dotyczą praktyki działalności podmiotów gospodarczych jak i funkcjonowania osób fizycznych na wielu płaszczyznach, zaś mimo rocznego już okresu obowiązywania RODO w Polsce wątpliwości, jak Rozporządzenie powinno być stosowane, nie ubywa.W dniu 25 maja 2019 r. minie rok od wejścia w życie RODO – aktu trudnego w lekturze, trudnego w stosowaniu i źle przetłumaczonego. Aktu, który w mniejszym lub większym zakresie dotyczy setek tysięcy przedsiębiorców oraz milionów ludzi występujących w innych rolach społecznych.Nasza wiedza o istocie RODO jest dziś z całą pewnością szersza niż była przed rokiem. Przestrzenie wątpliwości pozostają wciąż jednak bardzo znaczne. Dlatego celem Konferencji jest próba zmniejszenia obszarów niepewności. Mają temu posłużyć pytania o znaczenia pojęć w wykładni RODO zupełnie podstawowych. Przede wszystkim trzeba postawić pytanie absolutnie nadrzędne – czy stosując RODO w Polsce nie zbłądziliśmy. Czy rzeczywiście jest tak, że polski przedsiębiorca musi poświęcać czas i środki na wytwarzanie nieczytanych przez nikogo informacji, zawieranie niezrozumiałych umów o przetwarzaniu danych czy też na tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, o których zapomni po tygodniu? Teza, jaką stawia inicjator Konferencji, jest taka, że RODO jest w Polsce stosowane niezgodnie z jego celem, a podstawowe pojęcia Rozporządzenia są w znacznej mierze źle interpretowane; wreszcie, że Polska jest dziś krajem bezzasadnie przez RODO sparaliżowanym. Ochrona przetwarzania danych osobowych ma przecież służyć ludzkości – tak przynajmniej stanowi Rozporządzenie. Na chwilę obecną efekt jest taki, że RODO napełnia „ludzkość polską” lękiem i poczuciem bezsensu.Konferencja nie rozwikła wszystkich problemów. Jej celem jest rozwiązanie choćby części z nich, co z pewnością umożliwi udział znakomitych specjalistów zajmujących się od lat problematyką ochrony danych osobowych. Referentami na konferencji będą jednak także osoby nie wypowiadające się dotychczas publicznie na temat RODO, w myśl zasady, że dystans umożliwia przyjęcie szerszej, świeższej perspektywy i wyciągnięcie trafnych wniosków.Konferencja jest wydarzeniem naukowym, mającym jednak na celu rozwiązywanie problemów praktycznych. To istotne, ponieważ dobrze prowadzona nauka nie zna kompromisów. Organizatorzy zakładają, że występujący na Konferencji praktycy przyjmą tę zasadę, a słuchacze opuszczą konferencję z odpowiedzią na co najmniej część swoich pytań.
prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Program:

czwartek, 9 maja

Otwarcie konferencji

Status prawny inspektora ochrony danych osobowych

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – IOD – doradca, kontroler czy nadzorca? Charakter odpowiedzialności IOD

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka – Odwołanie IOD a kontrola sądowo-administracyjna

mec. Paweł Korus – IOD a zatrudnienie pracownicze – dualizm więzi i odpowiedzialności

dr Michał Krok – Etyka sytuacyjna Inspektora Ochrony Danych – radcy prawnego lub adwokata

mec. Magdalena Czaplińska – Dokumentowanie działań IOD w świetle zasady rozliczności

Maciej Byczkowski – Doświadczenia w wykonywaniu funkcji IOD z perspektywy roku stosowania RODO

Maciej Kołodziej – Czy IOD ma wpływ na cyberbezpieczeństwo organizacji?

Jarosław Feliński – Wymagania stawiane IOD w kontekście zapisów RODO – „kwalifikacje zawodowe” a praktyka realizacji zadań ustawowych w okresie ostatnich miesięcy

piątek, 10 maja

Na przedpolu RODO (referaty)

prof. dr hab. Sławomir Dudzik – Reguły wykładni aktów prawa unijnego w kontekście niespójnych wersji językowych

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – Horyzontalne stosowanie konstytucji a ochrona danych osobowych poza RODO

dr hab. Mariusz Krzysztofek – Granice przetwarzania danych osobowych w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze

dr Paweł Litwiński – Czym są dane osobowe raz jeszcze – analiza krytyczna judykatury

dr Michał Araszkiewicz, mec. Roman Bieda – Sztuczna inteligencja a ochrona danych osobowych

O pojęciu administratora w sektorze prywatnym (wystąpienie)

dr Maciej Kawecki

Podstawowe pojęcia RODO wybrane aspekty (referaty)

dr Marlena Sakowska-Baryła – Administrator w sektorze publicznym

dr Krzysztof Wygoda – Administrator a odbiorca. Zakres pojęć – relacja bytów

dr Dominik Lubasz-  Charakter prawny „polecenia” oraz „upoważnienia” na gruncie art. 29 RODO – status osoby „zatrudnionej niepracowniczo”

RODO – model instytucji a prawo w działaniu (referaty)

dr hab. Paweł Fajgielski – Ochrona praw podmiotów danych a stopień szczegółowości obowiązku informacyjnego

dr Arwid Mednis – „Risk based approach”

dr Dominika Dorre-Kolasa – Efektywność czy iluzoryczność ochrony praw podmiotu kontrolowanego z perspektywy zgodności z konstytucją ustawy o ochronie danych osobowych

Witold Chomiczewski – Przejrzystość i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w reklamie internetowej

Udział w Konferencji jest odpłatny.
Ze względu na okresy świąteczne wpłat można dokonywać do 28 kwietnia 2019 r. włącznie. Ilość miejsc jest ograniczona.Za uczestnictwo w Konferencji uczestnicy mają możliwość uzyskania punktów szkoleniowych przyznawanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.
  • do 12 kwietnia 2018 r.: 350
  • od 13 kwietnia 2018 r.: 450 z

Opłata obejmuje:

  • udział w wykładach,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy na kawę,
  • obiad w drugim dniu Konferencji.

Miejsce konferencji:

Pałac Larischa

Pałac Larischa

Pałac Larischa, ul. Bracka 12, Kraków

Więcej informacji na stronie konferencji: https://rodo2019.edu.pl/
Kontakt z organizatorami: konferencja@rodo2019.edu.pl

Posted by redakcja