28 listopada 2017 r. minęła pierwsza rocznica śmierci Profesora Pawła Sarneckiego. W nawiązaniu do tej szczególnej daty Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ zorganizowała 1 grudnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa zebranie naukowe poświęcone pamięci Pana Profesora. Wzięła w nim udział rodzina Pana Profesora, jego współpracownicy z Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz zaproszeni goście.

Tematem przewodnim zebrania była problematyka samorządu terytorialnego, stanowiąca jeden z nurtów badań prowadzonych przez Profesora Pawła Sarneckiego. Pracownicy Katedry – dr hab. Monika Florczak-Wątor i dr Sebastian Kubas – wraz z grupą seminarzystów i doktorantów (dr Mateusz Kolaszyński, mgr Angelika Ciżyńska, mgr Justyna Pyłko) zebrali znaczącą część prac naukowych Pana Profesora, wpisującą się w ten zakres rozważań. W efekcie powstał obszerny tom, obejmujący artykuły, glosy i opinie, które stanowią cenne źródło dla osób zgłębiających materię rozdziału VII Konstytucji.

Do problematyki samorządu terytorialnego odnosiły się także trzy referaty wygłoszone w trakcie zebrania. Pierwszy referat zaprezentowała dr hab. Monika Florczak-Wątor. Referentka przybliżyła dorobek Pana Profesora na tym polu, dokonała jego usystematyzowania i wyeksponowała tematy wiodące. Kanwą drugiego referatu, zaprezentowanego przez dr hab. Piotra Tuleję, był artykuł Profesora Pawła Sarneckiego „Idea samorządności w strukturze społeczeństwa obywatelskiego”, opublikowany w 2013 r. w monografii „Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.” pod red. Z. Witkowskiego i A. Bień-Kacały.

Profesor Piotr Tuleja przedstawił idee wyrażone w tym tekście, akcentując ich aktualny charakter i sygnalizując, w jaki sposób mogą ułatwić rozwiązywanie konkretnych problemów konstytucyjnych. Trzeci referat wygłosiła Pani Paulina Obara, studentka IV prawa i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP. W swym wystąpieniu skupiła się ona na refleksjach dotyczących ukształtowania samorządu terytorialnego, jakie nasuwa lektura artykułu autorstwa Profesora Pawła Sarneckiego opublikowanego w 2004 r. w monografii pod. red. K. Działochy „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. Raport wstępny”.

Po części oficjalnej w kuluarach odbył się poczęstunek, w trakcie którego uczestnicy zebrania mogli przedyskutować tezy sformułowane przez Pana Profesora Pawła Sarneckiego, jak również powspominać czasy, kiedy Pan Profesor kierował Katedrą Prawa Konstytucyjnego.

Tekst: Aleksandra Dębowska

Fotografie: Maciej Pach

Posted by redakcja