We wrześniu 2017 r. zwróciliśmy się do profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów nauk prawnych specjalizujących się w prawie konstytucyjnym z zaproszeniem do udziału w przygotowanej przez nas Ankiecie konstytucyjnej. Nawiązując do najlepszych tradycji polskiego konstytucjonalizmu postanowiliśmy w ten sposób zainicjować rzetelną i merytoryczną dyskusję naukową na temat obowiązującej Konstytucji RP, dotychczasowych doświadczeń związanych z jej stosowaniem oraz ewentualnej potrzeby jej zmiany. Wśród adresatów naszej Ankiety znalazły się osoby, które uczestniczyły w pracach nad Konstytucją RP, osoby, które przez ostatnie 20 lat badały i opisywały praktykę jej stosowania, oraz osoby, które już jako młode pokolenie badaczy prawa konstytucyjnego będą decydować o kierunku rozwoju naszej dyscypliny w przyszłości.

Ankieta składała się z dwóch części – wariantowej, wymagającej wyboru wskazanej odpowiedzi oraz otwartej, umożliwiającej wyrażenie w sposób bardziej swobodny własnych przemyśleń i poglądów. Wśród postawionych przez nas pytań były zagadnienia dotyczące m.in. efektywności istniejących gwarancji praw i wolności jednostki, sposobu sprawowania władzy przez Naród, prawidłowości ukształtowania zasady podziału władzy oraz funkcjonalności mechanizmu egzekwowania odpowiedzialności rządzących. Pytaliśmy również o to, czy Konstytucja RP wymaga zmiany oraz czy obecnie mamy do czynienia z tzw. momentem konstytucyjnym, który by uzasadniał podjęcie prac ustawodawczych.

W zakreślonym przez nas terminie trzech miesięcy pozytywnie na Ankietę odpowiedziało ponad 70 konstytucjonalistów, a wśród nich wielu profesorów i kierowników Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Niemal połowa nadesłanych odpowiedzi zawierała dodatkowe, niejednokrotnie obszerne, wyjaśnienia. Wśród respondentów naszej Ankiety znaleźli się reprezentanci wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także konstytucjonaliści afiliowani przy kilku wyższych szkołach prywatnych i zawodowych.

Wszystkim konstytucjonalistom, którzy wzięli udział w Ankiecie konstytucyjnej chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas i skłaniające do przemyśleń odpowiedzi. Zgodnie z zapowiedzią, analizę wyników zamkniętej Ankiety opublikujemy wiosną na łamach jednego z renomowanych czasopism prawniczych, natomiast odpowiedzi na pytania z Ankiety otwartej udostępnimy na stronie internetowej Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podsumowanie rezultatów Ankiety nastąpi na konferencji naukowej, która odbędzie się 16 czerwca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Liczymy na ciekawą dyskusję. Już dziś zapraszamy na to wydarzenie.

Dr hab. Monika Florczak-Wątor
Dr hab. Piotr Radziewicz
Dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. nadzw.

Posted by redakcja