W dniach 14-15 września 2017 r. w Warszawie Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierownictwem dr hab. Anny Zawidzkiej – Łojek) wraz z Instytutem Maksa Plancka dla prawa publicznego porównawczego i prawa międzynarodowego w Heidelbergu (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law; dyrektor: Prof. Dr. Armin von Bogdandy) organizuje w Warszawie międzynarodową konferencję naukową poświęconą artykułowi 7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz mechanizmowi zawartemu w komunikacie Komisji Europejskiej „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”.

W 2016 r. Komisja Europejska po raz pierwszy w historii zdecydowała się skorzystać z „ram na rzecz umocnienia praworządności” i rozpoczęła z polskimi władzami dialog na temat sytuacji dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego oraz zmian w ustawie o radiofonii i telewizji publicznej. W czerwcu 2016 r. Komisja Europejska wydała opinię w sprawie praworządności w Polsce, a następnie również zalecenia w sprawie praworządności.  Kwestie te, w całkowitym oderwaniu od politycznego sporu, determinują wiele istotnych problemów badawczych, które wymagają pogłębionej naukowej analizy: począwszy od pojęcia praworządności w Unii Europejskiej i unijnych wartości, poprzez kompetencje Komisji do przyjęcia takich ram prawnych i skutki jej działań po implikacje dla zasady wzajemnego uznawania w państwach członkowskich czy umowy o ochronie niektórych inwestycji.

Jak dotąd, udział w konferencji potwierdziło wielu wybitnych przedstawicieli doktryny prawa Unii Europejskiej, w tym prof. A. von Bogdandy (Instytut Maksa Plancka w Heidelbergu), prof. M. Claes (Uniwersytet w Maastricht) prof. Ch. Hillion (Uniwersytet w Leiden), prof. D. Kochenov (Uniwersytet w Groningen oraz Uniwersytet Princeton) oraz prof. L. Pech (Uniwersytet Middlesex w Londynie). Jesteśmy zaszczyceni, że udział w konferencji weźmie również prof. Maciej Szpunar, rzecznik generalny przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prof. J. Weiler z NYU School of Law. Na konferencji będą występować również m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Rady Europy. Złożone zostały również zaproszenia polskiej stronie rządowej. Swoje referaty przedstawi też grupa badawcza powołana z udziałem naukowców polskich oraz Instytutu Maksa Plancka w Heidelbergu.

Konferencja odbędzie się w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji UW. Językiem roboczym jest język angielski.

Poniżej znajduje się link do Call for Applications (w języku angielskim). Organizatorzy zachęcają, by składać propozycje wystąpień konferencyjnych w sposób i terminach (do 30.04.2017) wskazanych w CFA. W szczególności zachęcają do tego przedstawicieli polskiej doktryny prawa (w tym w szczególności europejskiego, konstytucyjnego, międzynarodowego), jako że obecna sytuacja prawna rodzi precedensowe konstelacje prawne, które mogą wymagać nietypowych rozwiązań. Proszą także o rozpowszechnianie załączonego CFA pośród współpracowników oraz osób potencjalnie zainteresowanych tematyką konferencji.

Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do tego, by zarezerwować sobie w kalendarzach datę konferencji (obrady główne 14 września [cały dzień] i 15 września [do obiadu] 2017).

Call for Applications (PDF)

Posted by redakcja