Stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 27 kwietnia 2021 r.

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny będzie rozpoznawał na rozprawie sprawę o sygn. akt P 7/20 odpowiadając na pytanie prawne dotyczące zgodności z Konstytucją art. 4 ust. 3 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (zasada lojalności) w związku z art. 279 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (kompetencja Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) do zarządzania środków tymczasowych).
W razie orzeczenia o niezgodności wskazanych przepisów traktatowych z Konstytucją, przestaną być one stosowane w Polsce, a tym samym powstanie pozorna podstawa dla nierespektowania zarządzeń tymczasowych TSUE, w tym zarządzeń nakazujących wstrzymanie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku uważają za swój moralny obowiązek wyrażenie swojego stanowiska w sprawie P 7/20:

  1. Ze względu na dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sprawa wymaga rozpoznania w pełnym składzie Trybunału, a nie w składzie pięcioosobowym (art. 37 ust. 1 pkt 1 lit. e/ ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK);
  2. W składzie orzekającym nie powinna zasiadać, a co więcej przewodniczyć składowi, sędzia, która jako czynny polityk wielokrotnie wyrażała publicznie w sposób brutalny swoje negatywne nastawienie do Unii Europejskiej i członkostwa Polski w Unii. Osoba taka powinna zostać wyłączona z udziału w rozpoznawaniu sprawy (art. 39 ust. 2 pkt 2 wskazanej ustawy). Ponadto w składzie orzekającym znajduje się inna osoba, wybrana na zajęte już miejsce sędziowskie, jak to wynika z wyroku TK z 3 grudnia 2015 r., K 34/15;
  3. Jeżeli ta, czy takiego rodzaju sprawa, miałyby być rozpoznawana przez TK zgodnie z regułami prawa polskiego i prawa europejskiego, obowiązkiem Trybunału Konstytucyjnego jest przed wydaniem orzeczenia wystąpienie do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni zaskarżonych przepisów traktatowych. To unijny Trybunał jest bowiem upoważniony do dokonywania wiążącej i ostatecznej interpretacji przepisów prawa unijnego (art. 19 ust. 1 zdanie 2 TUE; art. 267 akapit 1 i 3 TFUE; wyroki TK: z 11 maja 2005 r., K 18/04, pkt III 1.11 oraz z 16 listopada 2010 r., SK 45/09, pkt III, 2.6);
  4. Na pełną aprobatę zasługuje stanowisko wyrażone w piśmie procesowym Rzecznika Praw Obywatelskich z 14 kwietnia 2021 r.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku stwierdzają, że wydanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego pociągającego za sobą odmowę stosowania w Polsce podstawowych przepisów traktatowych UE, w obecnie wyznaczonym składzie i bez podjęcia dialogu orzeczniczego z TSUE, będzie drastycznym aktem naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego i kolejnym krokiem w kierunku wyprowadzenia naszego państwa z Unii.

Stanisław Biernat, Teresa Dębowska – Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik

Posted by Marcin Krzemiński