Ukazała się ciekawa monografia dr Agaty Niżnik-Muchy o  prawnych aspektach medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Tematyka opisywana jest w odniesieniu do treści Konstytucji RP, standardów prawnomiędzynarodowych oraz dwóch konkurencyjnych modelowych rozwiązań w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na stronie Księgarni Akademickiej.

Agata Niżnik-Mucha jest doktorem nauk prawnych, asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ

Posted by redakcja