Treść opinii konsultowana była ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w kraju. Sygnowało ją ponad 150 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, reprezentujących różne poglądy i szkoły naukowe, z kilkudziesięciu uniwersytetów i szkół wyższych, w tym niemal wszyscy kierownicy katedr i zakładów prawa karnego i kryminologii. Jest to wydarzenie bezprecedensowe, jednak adekwatne do skali zagrożeń sygnalizowanych Prezydentowi RP w przekazanej opinii. Jej autorzy zwracają uwagę na niekonstytucyjny tryb przyjęcia ustawy oraz regulacje naruszające Europejska Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, a także ostrzegają przed destabilizacją systemu wymiaru sprawiedliwości na skutek ewentualnego wejścia w życie ustawy.

Z uwagi na wynikający z tempa prac legislacyjnych, krótki czas przygotowywania opinii, poruszono w niej kwestie najbardziej fundamentalne, wskazując przy tym na sprzeczności i luki, które były podnoszone w innych krytycznych opiniach złożonych w trakcie procesu legislacyjnego.

Ostatecznie, mając na względzie poważny charakter wad opiniowanej ustawy o zmianie kodeksu karnego, autorzy opinii rekomendują Prezydentowi RP zwrócenie tej ustawy do Sejmu.

Informowanie władz publicznych o potencjalnych zagrożeniach związanych z wadliwie stanowionym prawem jest obowiązkiem naukowców. Autorzy opinii mają nadzieję, że Prezydent RP weźmie pod uwagę wynikające z niej wnioski przy podejmowaniu decyzji co do dalszych losów ustawy.

Posted by redakcja