Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. o sygn. akt K 20/20

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego jednoznacznie stwierdza, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15  kwietnia 2021 r.  w sprawie o sygn. akt K 20/20, uznający art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Prawa Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 627) za niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obarczony jest wadami formalnymi i merytorycznymi, a przede wszystkim może pozbawić polskich obywateli ochrony ze strony niezależnego organu państwa legitymowanego wyborem w konstytucyjnym trybie przez Sejm i Senat.

Wyrok został wydany z udziałem osoby nieuprawnionej do orzekania oraz dwóch osób, które zgodnie z wnioskiem RPO powinny zostać wyłączone ze składu orzekającego z uwagi na poważne wątpliwości co do ich bezstronności, a także po niezrozumiałym wielokrotnym zmienianiu składu orzekającego i wielokrotnym nieuzasadnionym odraczaniu rozprawy.

Wobec  braku konstytucyjnej regulacji gwarantującej ciągłość funkcjonowania organu państwa po zakończeniu kadencji, ustanowienie w ustawie instytucji prorogacji jest obowiązkiem ustawodawcy. Z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady demokratycznego państwa prawnego wynika jedna z fundamentalnych reguł, na której opiera się każdy system konstytucyjny, a mianowicie zasada ciągłości działania konstytucyjnych organów państwa. Wydane rozstrzygnięcie podważa tę zasadę, a co więcej zostało podjęte z pominięciem spoczywającego na TK obowiązku dokonywania systemowej, funkcjonalnej i proobywatelskiej wykładni Konstytucji. Nie uwzględnienia ono również tego, iż na mocy art. 80 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organ władzy publicznej do Rzecznika Praw Obywatelskich, którego konstytucyjnym zadaniem wynikającym z art. 208 ust. 1 Konstytucji jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w ustawie zasadniczej oraz w innych aktach normatywnych.

Państwo bez Rzecznika Praw Obywatelskich wybranego w konstytucyjnym trybie definitywnie przestanie być państwem prawa.

Posted by redakcja