Partie polityczne to jeden z kilku typów organizacji społecznych, takich jak stowarzyszenia i związki zawodowe, które pozwalają na realizację celów i aktywne uczestniczenie w życiu publicznym zorganizowanym grupom obywateli.
partie polityczne w Polsce
W Polsce od 2001 roku podstawowym źródłem finansowania partii politycznych jest subwencja z budżetu państwa, co w połączeniu z zakazem wpłat od osób prawnych (czyli, dla przykładu, spółek) i cudzoziemców ma w założeniu zapobiegać korupcji i sprzyjać transparentności. Subwencję mogą uzyskać partie, których komitety wyborcze uzyskają minimum 3% poparcia w wyborach do Sejmu w skali kraju – dla koalicji ten próg wynosi 6%. Co roku partie sporządzają informację z wydatkowania subwencji oraz sprawozdanie ze źródeł finansowania i wydatków poniesionych na Fundusz Wyborczy, które podlegają ocenie przez Państwową Komisję Wyborczą. W przypadku nieprawidłowości może dojść do dotkliwych konsekwencji finansowych – dla przykładu w ubiegłym roku partia „Nowoczesna” straciła po odrzuceniu jej sprawozdania około 5 milionów złotych dofinansowania.

Posted by Cyprian Liske