Uchwała Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra” z dnia 28 grudnia 2020 r.

Kolegium Redakcyjne „Palestry” wyraża sprzeciw wobec prób ograniczania wolności prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników, którą expressis verbis zapewnia art. 73 Konstytucji RP i potwierdza orzecznictwo międzynarodowe. Niedopuszczalna jest jakakolwiek forma represjonowania autorów, którzy w debacie publicznej – na łamach „Palestry” lub innego czasopisma o charakterze naukowym – wypowiadają własne, choćby krytyczne poglądy na temat poddawanych analizie regulacji prawnych. Wyciąganie konsekwencji o charakterze służbowym czy dyscyplinarnym wobec autorów publikacji korzystających z prawa do swobodnego wyrażania poglądów naukowych stanowi naruszenie prawa i nie daje się pogodzić z wynikającą z Konstytucji wolnością prowadzenia badań naukowych i wolnością słowa.

Jako przejaw ograniczania tej wolności postrzegamy zatem przymuszenie pani dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk, członkini Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, przez piętnaście lat zatrudnionej w Sądzie Najwyższym, do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w tym sądzie. Twierdzenie, że kierownictwo Sądu Najwyższego utraciło zaufanie do pani dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk z powodu tez zaprezentowanych w opublikowanej na łamach „Palestry” analizie statusu prawnego osoby formalnie powołanej na urząd sędziego przy udziale ukonstytuowanej w kwietniu 2018 r. Krajowej Rady Sądownictwa, budzi nasz stanowczy sprzeciw. Odważne, a przy tym wynikające z rzetelnej analizy naukowej, prezentowanie własnych poglądów powinno sprzyjać – zwłaszcza w najważniejszym ośrodku trzeciej władzy, jakim jest niewątpliwie Sąd Najwyższy – wzrostowi, a nie utracie zaufania do etycznych i merytorycznych kompetencji.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Palestra”:

dr hab., adw. Zbigniew Banaszczyk
dr hab., prof. UJ, r.pr. Monika Florczak-Wątor
prof. dr hab., sędzia Lech Gardocki
prof. dr hab., adw. Jacek Giezek 
prof. dr hab., adw. Maciej Gutowski
dr hab., prof. UŁ, adw. Aleksander Kappes
prof. dr hab., adw. Piotr Kardas
adw. Jan Kuklewicz
adw. Maciej Łaszczuk
prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
adw. Marek Mikołajczyk
prof. dr hab., sędzia Andrzej Mączyński
adw. Marek Antoni Nowicki
prof. dr hab. Adam Olejniczak 
prof. dr hab., sędzia Lech K. Paprzycki
adw. Krzysztof Piesiewicz
prof. dr hab., sędzia Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
sędzia Stanisław Rymar
adw. Piotr Sendecki
dr hab., prof. SGH, adw. Tomasz Siemiątkowski
dr hab., prof. UAM, adw. Tomasz Sójka
adw. Ewa Stawicka
adw. Andrzej Tomaszek
prof. dr hab., sędzia Paweł Wiliński
prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
prof. dr hab., sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz 
prof. dr hab., sędzia Włodzimierz Wróbel
sędzia Stanisław Zabłocki
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
prof. dr hab., adw. Robert Zawłocki
dr hab., adw. Piotr Zientarski
adw. Jerzy Zięba

Posted by redakcja