Poniżej przedstawiamy IX Komunikat z obserwacji procesu legislacyjnego przygotowany przez Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji Batorego (OFL).
Zawiera on spostrzeżenia z obserwacji procesu legislacyjnego od 11 września do 10 grudnia 2016 r. oraz podsumowanie pierwszego roku aktywności legislacyjnej rządu i parlamentu.

Zdaniem OFL pierwszy rok nowej kadencji parlamentu charakteryzował pośpiech, lekceważenie i  obchodzenie wymogu konsultacji publicznych, głównie poprzez częste stosowanie tzw. trybów szczególnych pozwalających na szybką ścieżkę legislacyjną lub stosowanie wybiegu w postaci przedstawiania projektów rządowych jako projektów poselskich.  Rząd premier Beaty Szydło całkowicie odszedł od zasady tworzenia aktów prawnych w oparciu o założenia do ustawy.

W komunikacie przedstawiono zastrzeżenia prawne do:

 • prowadzenia obrad bez udziału przedstawicieli mediów,
 • blokowego głosowania nad poprawkami,
 • uniemożliwienia posłom składania wniosków formalnych,
 • niepewności co do wyników głosowania.

Główne wnioski obejmują ponadto:

 • 40% ustaw uchwalonych przez Sejm obecnej (VIII) kadencji stanowiły projekty posłów partii rządzącej, które nie przechodzą procesu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i publicznych oraz opiniowania, nie podlegają też procedurze Oceny Skutków Regulacji – obarczone są więc ryzykiem wystąpienia większej ilości błędów, ponadto w rzeczywistości przygotowywane były przez rząd,
 • wielokrotnie projekty ustaw procedowano w trybie odrębnym, a w parlamencie stosowano nadzwyczajne skracanie terminów, a uchwalane pośpiechu, z pominięciem lub znaczącym ograniczeniem konsultacji ustawy wymagały szybkich nowelizacji,
 • zrezygnowano z zasady tworzenia ustaw na podstawie założeń,
 • ministerstwa nie przykładają należnej wagi do konsultacji publicznych, informacje o konsultacjach prowadzonych w Sejmie są często publicznie niedostępne, a bardzo często, a w drugim zbyt często stosowano najkrótszy dozwolony przepisami okres na przeprowadzenie konsultacji – 14 dni, dominującą praktyką jest konsultowanie tylko pierwszej, wczesnej wersji projektu ustawy, zastrzeżenia budzi też w niektórych wypadkach wybór instytucji i organizacji, które zaproszono do udziału w konsultacjach publicznych, projektodawcy w zasadzie nie odpowiadają na otrzymane w procesie konsultacji uwagi, zarzucono sporządzanie „Raportów z konsultacji”,
 • przynajmniej trzy projekty ustaw formalnie tworzone w zwykłym trybie, w praktyce tworzone były z pominięciem tak ważnych etapów jak przeprowadzenie konsultacji publicznych a nawet bez uzgodnień międzyresortowych. Ponadto projektów tych nie można odnaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ani na stronach BIP,
 • Sejm bardzo oszczędnie korzysta z możliwości przeprowadzenia wysłuchania publicznego,
 • Żadnej z analizowanych w tym kwartale oceny skutków regulacji nie można uznać za w pełni poprawną

Pełny tekst komunikatu dostępny jest tutaj.

 

Posted by redakcja