My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego.  Jako dziekani wydziałów prawa, zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości, apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych.

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan WPiA UJ

prof. dr hab. Tomasz Giaro
Dziekan WPiA UW

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
Dziekan WPiA UŁ

prof. dr hab. Marek Michalski
Dziekan WPiA UKSW

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
Dziekan WPiA UMK

prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan WPiA UŚ

dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
Dziekan WPiA US

prof. dr hab. Karol Kiczka
Dziekan WPAiE UWr

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Dziekan WPiA UMCS

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Dziekan WPiA UZ

Posted by redakcja