Oświadczenie członków Kolegium Sądu Najwyższego

W dniu 30 września 2021 r. członkowie Kolegium Sądu Najwyższego reprezentujący sędziów Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oświadczyli, że wstrzymują się od udziału w pracach tego Organu do momentu prawidłowego wykonania opisanych w oświadczeniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a zatem do momentu zaprzestania wykonywania przez Izbę Dyscyplinarną funkcji orzeczniczych, co do tej pory nie nastąpiło.

W dniu 7 października 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wystosowała do członków Kolegium pismo informujące, że poddaje pod głosowanie członków Kolegium w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, projekty czterech uchwał, wyznaczając termin zakończenia głosowania na dzień 14 października 2021 r., g. 12 i zastrzegając, że „nieoddanie głosu w powyższym terminie będzie traktowane jak oddanie głosu wstrzymującego się”.

W tej sytuacji oświadczamy, że to stanowisko jest pozbawione podstaw faktycznych i prawnych w świetle art. 21 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym oraz § 38 Regulaminu Sądu Najwyższego, wyraźnie przewidujących, że do podjęcia uchwał Kolegium wymagana jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków, a zatem konieczne jest rzeczywiste uczestniczenie członka Kolegium w obradach tego gremium. Nie wycofaliśmy oświadczenia z dnia 30 września 2021 r., a zatem nadal odmawiamy udziału w pracach Kolegium z przyczyn w nim wskazanych.

Wykorzystanie przez Pierwszą Prezes SN art. 31zzg ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) jako podstawy do odebrania od członków Kolegium głosów w trybie obiegowym jest nadużyciem tego przepisu, nieuzasadnionym sytuacją epidemiologiczną w Sądzie Najwyższym zważywszy, że posiedzenie Kolegium w dniu 30 września 2021 r. zostało zwołane z osobistym udziałem wszystkich członków Kolegium.

Odebranie drogą elektroniczną pisma zawiadamiającego o głosowaniu obiegowym nie stanowi wymaganej prawem „obecności” członka Kolegium w obradach. W tej sytuacji przyjęcie, że niegłosowanie przez członka Kolegium drogą elektroniczną oznacza oddanie przez niego głosu wstrzymującego się, jest sprzeczne z przytoczonymi wyżej regulacjami i oznacza, iż uchwały nie zostaną skutecznie podjęte.

Warszawa, 12 października 2021 r.

Izba Cywilna:

SSN Dariusz Dończyk
SSN Marta Romańska
SSN Agnieszka Piotrowska

Izba Karna:

SSN Tomasz Artymiuk
SSN Michał Laskowski
SSN Jarosław Matras
SSN Barbara Skoczkowska

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

SSN Bogdan Bieniek
SSN Piotr Prusinowski
SSN Krzysztof Rączka

Posted by redakcja