Warszawa, 3 marca 2022 r.

Oświadczenie Sędziów Sądu Najwyższego

W związku z wniesionymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), projektem ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów (druk sejmowy 2013) oraz projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2050),

wobec całkowitego pominięcia środowiska sędziowskiego w procesie ich tworzenia i konsultowania, oświadczamy, co następuje:

  1. Dostrzegamy próby rozwiązania problemu narastającej od 2016 roku destrukcji wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego, zauważając jednocześnie, że przedstawione projekty nie realizują wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie C824/18, z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 oraz z dnia 6 października 2021 r. w sprawie C-487/19. Nie uwzględniają także wniosków płynących z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w sprawach: Reczkowicz przeciwko Polsce, Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce oraz Advance Pharma przeciwko Polsce.
  2. Z przywołanych orzeczeń trybunałów europejskich wynika, że głównym źródłem zagrożeń dla stanu praworządności w Polsce jest niezgodne z Konstytucją RP ukształtowanie sędziowskiej części składu Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, a także związany z tym status osób powołanych na urząd sędziego na podstawie uchwał tak ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa.
  3. Przedstawione projekty nie zawierają jakichkolwiek propozycji zmian ustawowych dotyczących przywrócenia Krajowej Radzie Sądownictwa jej konstytucyjnych funkcji, w tym obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podtrzymujemy zatem naszą deklarację uczestnictwa w pracach zmierzających do osiągnięcia niezbędnego konsensusu w tych kwestiach w interesie publicznym, wymiaru sprawiedliwości oraz obywateli.

Podkreślamy, że szczególnie w aktualnej sytuacji międzynarodowej spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę, będącą przejawem rażącego naruszenia międzynarodowego porządku prawnego i łamania praw człowieka, konieczne jest przyjęcie rozwiązań prawnych w pełni uwzględniających zasady państwa prawa oraz szanujących wartości, na których opiera się funkcjonowanie Unii Europejskiej. Dla każdego z nas powinno być oczywiste, jak istotne znaczenie ma respektowanie tych wartości dla zachowania jedności i współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi rzeczywistą gwarancję ochrony interesów naszego Państwa.

Izba Cywilna:

Sędziowie czynni:

Teresa Bielska-Sobkowicz

Dariusz Dończyk

Paweł Grzegorczyk

Monika Koba

Grzegorz Misiurek

Władysław Pawlak

Agnieszka Piotrowska

Marta Romańska

Krzysztof Strzelczyk

Roman Trzaskowski

Katarzyna Tyczka-Rote

Karol Weitz

Dariusz Zawistowski

Sędziowie w stanie spoczynku:

Mirosław Bączyk

Tadeusz Ereciński

Józef Frąckowiak

Jan Górowski

Irena Gromska-Szuster

Jacek Gudowski

Wojciech Katner

Marian Kocon

Iwona Koper

Anna Kozłowska

Zbigniew Kwaśniewski

Barbara Myszka

Anna Owczarek

Henryk Pietrzkowski

Krzysztof Pietrzykowski

Marek Sychowicz

Maria Szulc

Bogumiła Ustjanicz

Lech Walentynowicz

Tadeusz Wiśniewski

Hubert Wrzeszcz

Kazimierz Zawada

Czesława Żuławska

Izba Karna:

Sędziowie czynni:

Michał Laskowski

Tomasz Artymiuk

Jacek Błaszczyk

Małgorzata Gierszon

Jerzy Grubba

Kazimierz Klugiewicz

Rafał Malarski

Jarosław Matras

Piotr Mirek

Marek Pietruszyński

Waldemar Płóciennik

Zbigniew Puszkarski

Andrzej Siuchniński

Barbara Skoczkowska

Andrzej Stępka

Dariusz Świecki

Andrzej Tomczyk

Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Eugeniusz Wildowicz

Paweł Wiliński

Włodzimierz Wróbel

Sędziowie w stanie spoczynku:

Adam Strzembosz

Lech Gardocki

Stanisław Zabłocki

Wiesław Błuś

Krzysztof Cesarz

Henryk Gradzik

Przemysław Kalinowski

Andrzej Konopka

Józef Musioł

Dorota Rysińska

Roman Sądej

Jacek Sobczak

Ewa Strużyna

Józef Szewczyk

Feliks Tarnowski

Jadwiga Żywolewska-Ławniczak

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Sędziowie czynni:

Piotr Prusinowski

Bohdan Bieniek

Jolanta Frańczak

Katarzyna Gonera

Józef Iwulski

Halina Kiryło

Dawid Miąsik

Maciej Pacuda

Krzysztof Rączka

Romualda Spyt

Sędziowie w stanie spoczynku:

Małgorzata Gersdorf

Jan Wasilewski

Teresa Flemming-Kulesza

Beata Gudowska

Zbigniew Hajn

Roman Kuczyński

Jerzy Kuźniar

Andrzej Wasilewski

Barbara Wagner

Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Andrzej Wróbel

Posted by redakcja