Archiwa tagu: prawo o zgromadzeniach

Redakcja

Glosa do wyroku TK z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt Kp 1/17 (Monika Florczak-Wątor)

Dr hab. Monika Florczak-Wątor – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ

Glosa została opublikowana w Serwisie Informacji Prawnej LEX (LEX/el. 2017, nr 324075)

  1. Wstęp

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16.03.2017 r., Kp 1/17, legalizujący instytucję zgromadzeń spontanicznych, zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na istotność przedmiotu zaskarżenia, kontrowersyjność rozstrzygnięcia oraz jego wydanie z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania, lecz także – a może nawet przede wszystkim – ze względu na zaprezentowaną w jego uzasadnieniu nową wizję relacji między jednostką a państwem, odmienną od tej, którą zwykliśmy rekonstruować na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Wizja ta zakłada podporządkowanie jednostki państwu oraz radykalne ograniczenie jej wolności dla ochrony praw większości z jednoczesnym uprzywilejowaniem preferowanych przez państwo form korzystania z tej wolności. Czytaj dalej

Redakcja

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zarządzenie Wojewody Mazowieckiego zakazujące tzw. kontrmanifestacji do miesięcznicy smoleńskiej – publikujemy treść orzeczenia

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że postępowanie uproszczone dotyczące organizacji zgromadzeń charakteryzuje się mniejszym formalizmem i zgłoszenie w tym trybie jest możliwe, gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym. Wybór trybu należy do organizatora, a w przypadku trybu uproszczonego, organ gminy nie wydaje decyzji, nie może wydać także decyzji odmownej. Skoro więc organ gminy nie ma kompetencji do wydania decyzji odmownej, to tym bardziej nie może tego czynić wojewoda w trybie zarządzenia zastępczego, powołując się na bezczynność organu gminy. Przyjęcie istnienia kompetencji wojewody byłoby sprzeczne z zasadą legalizmu. Jak wskazał Sąd, „przedmiotowe zarządzenie zastępcze jako wydane bez podstawy prawnej, wbrew obowiązującym przepisom prawa (…) powinno zostać uchylone”. Sąd ocenił także, że Prezydent m. s.t. Warszawy zasadnie wstrzymał się od podejmowania czynności. Sąd Okręgowy podkreślił, że „ustawa Prawo o zgromadzeniach reguluje szczególne prawo obywateli jako wolność o charakterze politycznym i ze względu na przedmiot tej regulacji w żadnej mierze jej przepisy nie powinny być interpretowane rozszerzająco, w szczególności w zakresie kompetencji organów władzy publicznej dotyczących zakazywania organizacji zgromadzeń.” Dodał także, że „nie sposób zaakceptować poglądu, aby nie istniała możliwość zaskarżenia takiej decyzji do sądu powszechnego” a „w ramach uprawnień kontrolno-nadzorczych, w które wyposażają Sąd przepisy ustawy (…) mieszczą się uprawnienia do uchylenia decyzji (zarządzeń) organów administracji publicznej, które zostały wydane bez podstawy prawnej”.

Skan postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt XXIV Ns 37/17, w formacie PDF