dr Marcin Krzemiński - redaktor naczelny konstytucyjny.pl, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, radca prawny

dr Marcin Krzemiński – redaktor naczelny konstytucyjny.pl, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, radca prawny

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz) 11 września br. ogłosił, że 2 września zdecydował o notyfikacji polskiemu rządowi sprawy, której przedmiotem będzie zbadanie, czy udział Mariusza Muszyńskiego w wydaniu orzeczenia przez polski Trybunał Konstytucyjny (TK), doprowadził do naruszenia chronionego Europejską Konwencją Praw Człowieka (EKPCz) prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Fakt, że doszło do notyfikacji, oznacza, że ETPCz uznał skargę za dopuszczalną i nadał jej bieg, co dzieje się jedynie w przypadku około 5% skarg.

Sprawa przed TK

Przedmiotem notyfikacji jest skarga nr 4907/18, wniesiona przez polską spółkę Xero Flor sp. z o.o., która wcześniej złożyła do TK skargę konstytucyjną. Jej przedmiotem były przepisy Prawa łowieckiego i aktów wykonawczych dotyczące szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, w związku ze sprawą dotyczącą zniszczeń w produkowanym przez spółkę trawniku rolowanym. Postanowieniem z dnia 5.7.2017 r. w sprawie o sygn. akt SK 8/16 TK umorzył postępowanie. Orzeczenie to zapadło większością  głosów 3 do 2. W składzie orzekającym zasiadał Mariusz Muszyński, który był zarazem sprawozdawcą. Do postanowienia zgłoszono dwa zdania odrębne kwestionujące zasadność umorzenia postępowania. Ponadto w jednym z nich – złożonym przez sędziego Piotra Tuleję – dodatkowo wytknięto, że skład orzekający został ukształtowany z naruszeniem Konstytucji, bowiem Mariusz Muszyński został wybrany przez Sejm na miejsce już uprzednio obsadzone. Sędzia Tuleja przypomniał w tym względzie tezy wyroku TK w sprawie o sygn. akt K 34/15 i postanowienia w sprawie o sygn. akt U 8/15.

Skarga do Strasburga

W skardze do ETPCz skarżąca spółka zarzuca m.in. naruszenie art. 6 EKPCz, statuującego prawo do rzetelnego procesu sądowego. Poza zarzutami dotyczącymi kwestii uregulowanych w przepisach wykonawczych Prawa łowieckiego, w skardze podniesiono, że do naruszenia tej normy konwencji doprowadził także udział osoby wybranej do TK w sposób sprzeczny z polską Konstytucją – nawiązując do treści wyroku TK w sprawie o sygn. akt K 34/15 i zdania odrębnego sędziego Piotra Tulei.

W związku z nadaniem skardze biegu, ETPCz wezwał strony do przedstawienia stanowisk m.in. w kwestii stosowania standardów EKPCz do postępowania przed TK, a także wypowiedzenia się, czy skład TK w którym zasiadał Mariusz Muszyński był „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPCz.

Tak postawione pytania świadczą o tym, że ETPCz zamierza badać kwestię legalności funkcjonowania Mariusza Muszyńskiego w polskim Trybunale Konstytucyjnym. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że strasburski trybunał już wcześniej uznawał, że postępowanie przed sądem konstytucyjnym jest relewantne z punktu widzenia konwencyjnych gwarancji rzetelnego procesu, jeżeli jego wynik ma decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej (np. sprawy: Ruiz-Mateos przeciwko Hiszpanii, Gerhard Süßmann przeciwko Niemcom). Wątek legalności wyboru M. Muszyńskiego może być kluczowy, skoro postanowienie TK zapadło przewagą jednego głosu, co zamknęło skarżącej spółce drogę do wyroku TK, który z kolei mógłby doprowadzić do wznowienia postępowania cywilnego.

To już druga sprawa

To już druga sprawa, w której ETPCz zamierza badać zgodność z Konwencją orzekania w polskim TK przez tzw. sędziów-dublerów. Pierwszą sprawą w tej kwestii, której strasburski trybunał nadał bieg, była skarga Marka Jarockiego, który zakwestionował status sędziów TK Michała Warcińskiego, Grzegorza Jędrejeka i Zbigniewa Jędrzejewskiego.


Komunikat ETPCz: XERO FLOR W POLSCE SP. Z O.O. v. POLAND

 

Posted by redakcja